เปิดรายละเอียด ร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภายใต้ 'กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง' ปี 2563

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้

1. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่าง กษ. และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (สถานเอกอัครราชทูตจีน) ประจำประเทศไทย

1.1 ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กษ. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

1.2 อนุมัติให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่าง กษ. และสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย (กษ. จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับฝ่ายจีนภายในเดือนตุลาคม 2563) 

2. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่าง พณ. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.1 ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2.2 อนุมัติให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่าง พณ. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(พณ. จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติแล้ว) 

สาระสำคัญของเรื่อง 

กษ. และ พณ. รายงานว่า

1. กษ. และ พณ. ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ MLC ขึ้น เพื่อรับมอบงบประมาณ จำนวน 1,406,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (43.93 ล้านบาท) ในการดำเนินโครงการจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

หลักการเบื้องต้น 

1. มุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง

2. ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

3. เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและจีน

4. ร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ

การยืนยันงบประมาณและโครงการ

หน่วยงาน กษ.

(1) Climate Change Adaptation and Food Security for Small Farmers(โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงทางอาหารสำหรับเกษตรกรรายย่อย)

วัตถุประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการดินและน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

วงเงิน 133,700 ดอลลาร์สหรัฐ (4.18 ล้านบาท) 

(2) Promoting Integrated and Sustainable Agricultural System in Lancang - Mekong Countries (2nd Year Continuous Project) 

(โครงการส่งเสริมระบบการจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ในอนุภูมิภาคล้านช้าง - แม่โขง) 

วัตถุประสงค์ : เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้และการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานและยั่งยืนให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค (กรมพัฒนาที่ดิน) 

วงเงิน 91,300 ดอลลาร์สหรัฐ (2.85 ล้านบาท)

(3) Development and Promotion of Soil Doctor Program for Sustainable Land and Agricultural Management Practices in Lancang - Mekong Countries (โครงการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง - ล้านช้าง) 

วัตถุประสงค์ : พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายหมอดินอาสาและมีคู่มือการปฏิบัติงานและฐานข้อมูลความรู้ของเครือข่ายหมอดินอาสาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กรมพัฒนาที่ดิน) 

วงเงิน 442,600 ดอลลาร์สหรัฐ (13.83 ล้านบาท)

(4) Regional Participatory Implementation of Integrated Pest Management System (โครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม) 

วัตถุประสงค์ : ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการพัฒนาระบบการควบคุมศัตรูพืชโดย ชีววิธีในพืชเศรษฐกิจ มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม พยากรณ์ และเตือนภัยศัตรูพืชรวมทั้งมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย (กรมส่งเสริมการเกษตร)

วงเงิน 286,000 ดอลลาร์สหรัฐ (8.93 ล้านบาท)

หน่วยงาน พณ.

Boosting Cross-Border Trade Opportunities in MIC SEZs Through R3A and China - Pan Asia Railway Network (โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China - Pan Asia) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E - Commerce : CBEC) โดยจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ (1) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของให้เป็นศูนย์กลาง CBEC รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยและอาเซียนผ่านเส้นทาง R3A และเขตการค้าเสรีคุนหมิง (2) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟของจีนที่สร้างเชื่อมต่อจากคุนหมิงถึงบ่อหาน และ (3) ยกระดับการเชื่อมโยงพื้นที่ในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศสมาชิก MLC ให้เชื่อมโยงอาเซียน จีน และยุโรปในอนาคต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

วงเงิน 452,600 ดอลลาร์สหรัฐ (14.14 ล้านบาท)

2. ในส่วนของ พณ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ จึงได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ขอบเขตความร่วมมือ เช่น การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งสินค้าจากอาเซียนผ่านประเทศที่สาม (จีน) การแลกเปลี่ยนบุคลากรในฐานะทรัพยากรบุคคลและผู้ช่วยวิจัย การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล เป็นต้น 

ระยะเวลาของความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจจะมีระยะเวลาเริ่มต้นห้าปีนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสองเดือน การยุติข้อตกลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างขึ้นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เมื่อทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั้งสองฝ่ายที่มีผลนับจากวันที่ลงนาม

ผลผูกพัน บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองฝ่ายและไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษ MLC มาแล้วทั้งสิ้น 18 โครงการ รวมวงเงิน 36.6 ล้านหยวน (157.38 ล้านบาท) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ MLC สำหรับโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด