ไฟเขียว 'เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ' บุคลากร อปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขช่วง COVID-19


มติ 'ก.จ.-ก.ท.-ก.อบต.' ไฟเขียว 'เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ' ให้แก่บุคลากรของ อปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ย้อนหลัง ณ 1 เม.ย. 2563 และ 1 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2564 พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 เห็นชอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่บุคลากรของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สรุปได้ ดังนี้

1. เป็นบุคลากรของ อปท. (พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยผู้มีอำนาจมีคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าว และได้ปฏิบัติงานจริง 

2. การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษดังกล่าวให้เลื่อน ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563 และ 1 ต.ค. 2563

3. การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษดังกล่าวไม่ต้องคำนึงถึงโควต้า (2 ขั้นไม่เกิน 15%) และไม่ต้องคำนึงถึงวงเงินที่ใช้ในการเลื่อน (วงเงิน 6%)

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษดังกล่าว เมื่อนำไปรวมกับการเลื่อนขั้นปกติที่ได้เลื่อนไปแล้ว แต่ละคนจะต้องไม่เกิน 2 ขั้น

5. การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษดังกล่าว เมื่อนำไปรวมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลจะต้องไม่เกิน 40% ตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

สำหรับรายละเอียดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะได้มีการแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป มติ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เห็นชอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่บุคลากรของ...

โพสต์โดย ชนินทร์ ราชมณี เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2021


ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ
ภาพประกอบ: เทศบาลตำบลเก่ากลอย