เจาะลึกผลการเลือกตั้งเทศบาล 2564 ในภาคเหนือ โดยณัฐกร วิทิตานนท์


รายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า (วันอังคารที่ 4 พ.ค. 2564)  รับฟังการสัมภาษณ์ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเด็น เจาะลึกผลการเลือกตั้งเทศบาลในภาคเหนือ

https://www.facebook.com/TPchannelFan/videos/511506039864526